Categories
Cămine

Documente necesare pentru cazurile speciale

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor studențești ale Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu aprobat prin Hotărârea Senatului nr.3008 din 21 iulie 2022, studenții trebuie să prezinte următoarele documente pentru cazurile prioritare, medicale sau sociale :

Nr.crt. Tip caz Prevederea Regulament Documente
1 Caz Social Art.12 i) Acte doveditoare: declarațiile de venit pentru lunile respective ale părinților sau susținătorilor legali, precum și acte justificative/ doveditoare/ cupoane de pensii ale părinților sau susținătorilor legali pentru cele trei luni, declarații privind veniturile din exploatarea terenurilor agricole și, după caz, adeverințe de la instituția de invățământ unde sunt școlarizați frații, sentințe judecătorești, certificate de naștere ale fraților preșcolari, certificate de deces ale susținătorilor legali, certificate de căsătorie;
2 Caz Medical Art.12 ii) Adeverință medicală
3 Copii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate Art.22 Adeverință de salariat a părintelui vizată de inspectoratul școlar din teritoriu din care să reiasă că în anul școlar în curs este în activitate

Copie după certificatul de naștere al studentului

 

4 Copii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ Art.22 Copie după decizia de pensionare

Copie după certificatul de naștere al studentului

Dovada că părintele a fost cadru didactic sau didactic auxiliar (declarație pe proprie răspundere)

5 Copii personalului nedidactic din sistemul de învățământ Art.22 Adeverință de salariat a părintelui vizată de inspectoratul școlar din teritoriu din care să reiasă că în anul școlar în curs este în activitate

Copie după certificatul de naștere al studentului

 

6 Studenții orfani de unul sau ambii părinți Art.22 Copie după certificatul de deces

Copie după certificatul de naștere al studentului

7 Studentii aflați în regim de protecție specială : persoane provenite din case de copii Art.22 Adeverință eliberată de instituția respectivă
8 Studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, sau fără bursă Art.22 NA
9 Studenții cu handicap grav și accentuat Art.22 Certificat medical prin care se atestă gradul de handicap

Menționăm că nu mai este necesară Adeverință emisă de Facultate care atestă că studentul ocupă un loc la buget pentru solicitările transmise prin platforma de cazare.